Monthly Archives: oktober 2015

DSM winnaar Sijthoff-prijs

Tags : 

DSM is winnaar van de FD Henri Sijthoff-prijs in de categorie AEX-bedrijven. In de categorie ‘overige beursfondsen’ is de winnaar NN Group, bij de niet-beursgenoteerde bedrijven is dat Schiphol.

De prijs voor beste financiële verslaggeving werd gisteravond uitgereikt.

“Het jaarverslag van DSM is een nuchter verslag, echt geïntegreerd, met veel aandacht over de volle breedte van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering”, aldus jurylid Frans van der Wel tijdens de uitreiking.

Volgens de jury onderscheidde het chemiebedrijf zich in positieve zin door in een paragraaf te beschrijven wat er in 2014 fout ging en ook een aantal incidenten te noemen.

“Een best practice is de paragraaf What still went wrong in 2014, waarbij de onderneming inzage geeft in een aantal incidenten. Goed is ook dat de onderwerpen die de auditcommissie bespreekt, corresponderen met de verklaring van de accountant. Er wordt inzicht geboden in de belangrijkste risico’s, en dus niet slechts een willekeurige opsomming van risico’s gegeven. Daarbij wordt ook aangegeven wat de mitigerende maatregelen zijn”, aldus het juryrapport.

In zijn algemeenheid ziet de jury nog te weinig vooruitgang in de financiële verslaggeving van Nederlandse bedrijven, alhoewel er bij de AEX-bedrijven wel wat verbetering is. In deze categorie werd vorig jaar geen prijs uitgereikt vanwege ‘ondermaatse kwaliteit’.

Over de controleverklaring merkt de jury op dat de accountant “doorgaans tussen de drie en zes kernpunten uit de controle noemt. Die punten richten zich hoofdzakelijk op de jaarrekening, zoals de waardering van activa aan het einde van het boekjaar. Daarentegen zou je ook iets verwachten over niet-financiële indicatoren, zoals een kwalitatieve uitspraak over de vorm van risicobeheersing die binnen de onderneming wordt toegepast, mede in verband met fraudebestrijding. Helaas worden over dergelijke onderwerpen slechts weinig opmerkingen gemaakt”.

Bron: accountant.nl


AKZO Nobel, Unilever en Philips genomineerd voor Kristalprijs

Tags : 

AkzoNobel, Philips en Unilever zijn genomineerd voor de Kristal, de prijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland.

Op donderdag 19 november 2015 wordt de winnaar bekend gemaakt in Nieuwspoort in Den Haag. De Kristalprijs is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de NBA.

Scores van de 485 grootste bedrijven

Op 19 november maken Economische Zaken en de NBA naast de winnaar van de Kristal ook het onderzoeksrapport van de Transparantiebenchmark bekend. Daarin staat de volledige ranking van de jaarverslagen van de 485 grootste bedrijven van Nederland.

De kunst van het weglaten

Dit jaar heeft de jury met name gelet op relevantie van de informatie. Nog meer dan vorig jaar wordt bedrijven gevraagd te rapporteren over juist die thema’s die voor onderneming en stakeholders écht van belang zijn: de kunst van het weglaten. Door beknopt te zijn, krijgen thema’s de aandacht die ze verdienen. De jury constateert dat dit voor veel ondernemingen nog een uitdaging is. Een van de andere beoordelingscriteria is de manier waarop een onderneming inzicht geeft in de waarde die het toevoegt.

Belanghebbenden zoals aandeelhouders, belangengroeperingen en overheden verwachten steeds vaker dat bedrijven transparant zijn over hun afwegingen en prestaties op maatschappelijk vlak. Door open en duidelijk te zijn stelt een bedrijf zich kwetsbaar op en kunnen stakeholders het bedrijf beter aanspreken. Deze dialoog kan vervolgens leiden tot aanpassing van het beleid van een bedrijf.  Zo wil het ministerie van Economische Zaken met de Transparantiebenchmark maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren.

De jury van de Kristalprijs bestaat uit juryvoorzitter Monika Milz (ook voorzitter Green Deal Board), Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme en (Nyenrode School of Accounting & Controlling). De jury kiest ook de winnaar van het meest innovatieve jaarverslag en stelt de snelste stijger vast.

Datum en locatie

Het symposium en de prijsuitreiking op donderdag 19 november 2015 vinden plaats in Sociëteit Nieuwspoort, Den Haag van 15.30 tot 17.15 uur. ‘Open over belastingen’ is dit jaar het thema van de Kristaluitreiking. Deelnemers aan de Transparantiebenchmark ontvangen een uitnodiging. Anderen kunnen zich aanmelden via transparantiebenchmark@minez.nl(beperkt aantal plaatsen).

Bron: accountant.nl


Jaarverslagenonderzoek: technologiebedrijf TKH meest transparant

Van de honderd grootste in Nederland actieve beursgenoteerde ondernemingen zijn vooral de bedrijven met overwegend Hollands management het meest transparant in hun verslaggeving.

Dat blijkt uit het 21ste jaarverslagenonderzoek, dat Hogeschool Leiden sinds 2012 uitvoert. TKH gaat Ten Cate en Van Lanschot voor in de top 3, gevolgd door KPN, Reesink, ING, Ballast Nedam, DSM, Binck Bank en AkzoNobel. Twee zaken vallen op bij deze jaargang: de waterscheiding tussen stakeholdergericht en shareholdergericht, en de triomf van infographics.

Triomf infographic

Eerdere edities van het jaarverslagenonderzoek signaleerden al een voorzichtig toename van infographics in jaarverslagen van in Nederland genoteerde ondernemingen. De verslaglegging over 2014 laat echter een doorbraak zien: infographics als illustratie van voorname informatieoverdracht lijkt nu de norm. Ondernemingen kunnen, of willen, zich nu minder verstoppen in een wolk van woorden.

Ook fotografie neemt in kwaliteit toe. De beeldvormingskar wordt getrokken door het grootkapitaal: mooie plaatjes lijken alleen betaalbaar voor largecap- (AEX) en enkele kleinere maar ambitieuze ondernemingen die zich daarmee willen meten.

Belanghebbende versus aandeelhouder

“De beursgenoteerden lijken zelfverzekerder te zijn. Ze durven meer kleur te bekennen en te kiezen voor ofwel de ‘shareholder’-richting ofwel de ‘stakeholder’-richting. Vanuit communicatief oogpunt is dat een verbetering te noemen”, aldus Piet Hein Coebergh, lector PR & Social Media aan Hogeschool Leiden en verantwoordelijk voor het onderzoek.

Shareholdergericht jaarverslag Stakeholdergericht jaarverslag
 • Gericht op de aandeelhouder
 • Weinig beeld(-materiaal, -vorming)
 • Focus op ‘harde’ IR-onderwerpen (resultaten, risico’s)
 • Inhoudelijk beperkt transparant
 • Tick-box-taal, compliance-gericht
 • Voorbeelden: Altice, ASML, Arcelor Mittal, Corio, ReedElsevier, Aperam, AMG, IMCD Group, Shell: en andere ondernemingen met overwegend niet-Nederlandse directies
 • Typerend mission statement: “Our mission is to achieve long-term sustainable growth of shareholders’ value through consistent growth of earnings per share, allowing for continued high dividend pay-outs representing above market dividend returns.” (Acomo)
 • Gericht op alle belanghebbenden
 • Veel beeld(-materiaal, -vorming), o.a. door infographics en (relevante) fotografie
 • Focus op duurzaamheid en ‘softe’ onderwerpen (People en Planet naast Profit)
 • Inhoudelijk bovengemiddeld transparant
 • Overwegend Nederlandse directie
 • Voorbeelden: KPN, Randstad, DSM, Unilever, Ten Cate, TKH, Ballast Nedam en andere ondernemingen met overwegend Nederlandse directies (met vaak blauw en groen in de huisstijl)
 • Typerend mission statement: “Niets inspireert en motiveert ons meer, elke dag opnieuw, dan te zorgen dat al onze klanten op een betaalbare wijze heerlijk, comfortabel en gezond kunnen slapen” (Beterbed)

Over het onderzoek

Met ingang van 2012 heeft Piet Hein Coebergh, lector PR & Social Media aan Hogeschool Leiden, het Jaarverslagenonderzoek overgenomen van professor Sicco Santema die het jaarlijkse onderzoek startte in 1993 vanuit adviesbureau Scenter. De analyse levert een bijdrage aan het debat over de toegevoegde waarde van transparantie voor het bedrijfsleven en belanghebbenden. Tegelijk dient het ter ondersteuning van de jury van de FD Henri Sijthoff-Prijs.

» ‘Macht aan de verbeelding’; het Jaarverslagenonderzoek 2015

Bron: accountant.nl


Financial reporting: What does the future hold?

Tags : 

In May, the Financial Reporting Lab issued a report on Digital present, the report covered views on the current state of digital corporate reporting by companies.

Alongside the report, we issued a questionnaire looking at how reporting might change in future. We received over 60 responses from across the corporate reporting community, and overall some interesting trends emerge. We have included the key findings below:

The questionnaire results will feed into the Labs Digital Future project and provide some interesting perspectives on the how corporate reporting might evolve.

We thank all those who took part in the survey.

If you would be interested in hearing more about the project email:financialreportinglab@frc.org.uk or you can find out more from our web page:https://frc.org.uk/lab

Source: Financial Reporting Lab


Ondernemingen verwarren geïntegreerde verslaggeving met MVO-verslaggeving volgens AFM

Tags : 

Jaarlijks rapporteert de AFM de relevante (voorlopige) bevindingen uit de onderzoeken naar de financiële verslaggeving en de belangrijkste bevindingen van de in 2015 uitgevoerde themaonderzoeken. Dit geeft ondernemingen en accountants de gelegenheid deze bevindingen tijdig te betrekken bij het opstellen en controleren van toekomstige financiële verslaggeving.  De AFM heeft in 2015 ten aanzien van geïntegreerde verslaggeving een verkennend onderzoek uitgevoerd bij beursgenoteerde ondernemingen die onderdeel zijn van de AEX- en AMX-index. Dit onderzoek heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de toepassing van in belang toenemende geïntegreerde verslaggeving.

Aan de basis van geïntegreerde verslaggeving ligt het concept van geïntegreerd denken. Met geïntegreerd denken legt de onderneming een relatie tussen de strategie, economische context, milieu, sociale omgeving, risico’s en kansen. Dat heeft tot doel waarde te creëren op (middel)lange termijn. Geïntegreerde verslaggeving is daarom meer dan alleen het uitbrengen van een verslag met financiële en niet-financiële informatie (duurzaamheidsinformatie). Uit het verkennend onderzoek komt het beeld naar voren dat verschillende ondernemingen geïntegreerde verslaggeving verwarren met duurzaamheidsverslaggeving. Geïntegreerde verslaggeving wordt door hen gezien als de combinatie van financiële verslaggeving met informatie over duurzaamheid c.q. maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Dit is naar de mening van de AFM een onvolledige toepassing van het concept van geïntegreerde verslaggeving. Evenmin is geïntegreerde verslaggeving een vervanging van duurzaamheidsverslaggeving.

Het raamwerk van de IIRC biedt houvast bij de toepassing van geïntegreerde verslaggeving. Ondernemingen kunnen aansluiting zoeken bij de diverse netwerkgroepen voor financiële en niet-financiële ondernemingen die door de IIRC zijn opgericht. Deze netwerkgroepen zijn gericht op uitwisseling van ervaringen en kennis over de praktische toepassing van geïntegreerde verslaggeving. Verder heeft de IIRC een database met geïntegreerde verslagen die door ondernemingen ter inspiratie geraadpleegd kan worden.

Beleggers en analisten

Geïntegreerde verslaggeving stelt beleggers in staat investeringsbeslissingen met een grotere mate van vertrouwen en op basis van afwegingen met een breder inzicht in lange termijn belangen te nemen. Geïntegreerde verslaggeving presenteert een meer samenhangend beeld van een onderneming door uitsluitend materiële en relevante informatie te presenteren die van belang is om het waardecreërend vermogen van een onderneming in te schatten. Maar voordat geïntegreerde verslaggeving gemeengoed wordt, is het nodig dat beleggers en analisten ook de potentie hiervan (h)erkennen en aan ondernemingen vragen deze informatie te verstrekken. De antwoorden uit het verkennend onderzoek bevestigen dit. Tegelijkertijd hebben de grootste 4 Het framework van de IIRC is principles-based en bedoeld als basis voor ondernemingen hier zelf specifiek invulling aan te geven in lijn met het gedachtegoed rondom geïntegreerde verslaggeving. 13 institutionele beleggers recent aangegeven andere criteria dan puur financiële veel nadrukkelijker te betrekken in hun beleggingsbeslissingen en hun portefeuilles aan te passen. Hierdoor ontstaat naar verwachting meer behoefte bij ondernemingen, medewerkers en klanten de stap richting geïntegreerde verslaggeving te zetten. De AFM roept ondernemers, beleggers en analisten op met elkaar in dialoog te gaan over geïntegreerde verslaggeving en onderlinge verwachtingen daarbij.

Bron: www.duurzaamheidsverslag.nl en AFM


AFM berispt bedrijven over jaarverslagen

Tags : 

Toezichthouder AFM gaat bedrijven rechtstreeks aanspreken om hun jaarverslagen te verbeteren, na een jaar waarin de kwaliteit van de informatie richting beleggers op een te laag niveau is blijven steken.

Dat zegt AFM-bestuurder Gerben Everts in een toelichting op het jaarlijkse onderzoek naar jaarverslagen van bedrijven die aandelen of obligaties uitgeven. De AFM heeft elk jaar wel opmerkingen, maar daar stond een gestage verbetering van de kwaliteit van de verslagen tegenover. ‘Dit jaar is er geen enkele verbetering. Dat is wel een nieuwe boodschap.’

Het lijkt de jury van de FD Henry Sijthoffprijs wel: die gaf vorig jaar geen prijs in de categorie hoofdfondsen. Een parallel?

‘Wij en de jury kijken met dezelfde bril naar dezelfde materie. Het verschil is dat wij geen prijzen uitreiken voor wat goed is, maar alleen kijken waar verbeteringen nodig zijn.’

Wat is het probleem?

‘Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld opmerkingen gemaakt over hoe bedrijven de pensioenverplichtingen opnemen in het verslag. We hopen natuurlijk dat het gelezen wordt, en dat het volgend jaar beter wordt. Zo ging het eerder ook. Daarom waren we verbaasd dat er nu helemaal niets verbeterd is. Het jaar erop is het huiswerk nog steeds niet op orde. Dus moeten we uit een ander vaatje tappen: we gaan nu naar de individuele ondernemingen toe waar we zien dat de eisen rond pensioenen niet worden nageleefd. We zien bijvoorbeeld dat bedrijven die bij hetzelfde sectorpensioenfonds zitten met dezelfde regeling, verschillend rapporteren. De ene noemt het een toegezegd pensioen, de ander een toegezegde bijdrage. Dezelfde regeling wordt op een verschillende manier gerapporteerd.’

Kan dat leiden tot boetes?

‘Het jaar erop is het huiswerk nog steeds niet op orde. Dus moeten we uit een ander vaatje tappen’

‘Handhaving doe je pas als we vaststellen dat het ver beneden de maat is, als het faliekant onjuist is. Als de rapportage fout is, of de classificatie, moeten bedrijven dat bijstellen. Als ze dat dan nog steeds niet doet, praat je over handhaven. De pensioenstandaard in het boekhoudstelsel IFRS is in 2013 vernieuwd, en dan is het niet gek dat je bedrijven in het eerste jaar nog even moeten zoeken wat er nodig is.’

Dit jaar waren er ook nieuwe IFRS-regels rond consolidatie. Wat zijn daar de bevindingen?

‘Wij hebben vooral gecontroleerd op IFRS 12: de communicatie over minderheidsbelangen, joint ventures en dergelijke. Dat is een regel die met algemene principes werkt. Een aantal bedrijven maakt dan een keurig eigen verhaal, maar er zijn er ook die te weinig toelichting geven. De invloed van dit soort belangen op de onderneming is dan niet duidelijk voor beleggers. Ik begrijp wel dat het in het eerste jaar een beetje zoeken is wat er van bedrijven wordt verwacht.’

De AFM is ook niet tevreden over informatie over bankconvenanten. Moeten bedrijven dat precies vertellen?

‘Bedrijven die het water tot de lippen staat, zijn die convenanten belangrijke informatie voor beleggers. Dat is zeer relevant. Ze hoeven niet de precieze triggerpunten te geven, want dat zou weer tot manipulatie kunnen leiden. Maar wel hoe de convenanten in hoofdlijnen lopen.’

Nieuw is de uitgebreide accountantsverklaring. Hoe vindt u die?

‘We hebben er niet speciaal naar gekeken, maar ik denk dat ze een welkome aanvulling zijn. Wel twintig jaar te laat, want er wordt al heel lang om gevraagd. Na heel veel strijd, en met het keren van de publieke opinie over accountants, wordt nu vermeld wat de echte issues zijn.’

Grafiek rukt op

Infografieken maken dit jaar een doorbraak in jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven.

Door beeld te combineren met inhoud, verwachten bedrijven een oplossing te hebben om de leesbaarheid te verbeteren. Jaarverslagen worden steeds slechter gelezen. Door de boodschap eenvoudiger en korter over te brengen, heeft dit ook een gunstig effect op de omvang van jaarverslagen. Die is dit jaar niet meer toegenomen.

Dat zijn bevindingen uit het 21ste jaarverslagenonderzoek van Piet Hein Coebergh, lector aan de Hogeschool Leiden en uitgevoerd onder 100 Nederlandse beursfondsen. Bedrijven zijn sinds dit jaar fors aan het investeren in infografieken. Het zijn overigens wel de AEX-fondsen en kleinere ambitieuze beursgenoteerde ondernemingen die de kar trekken.

De grafieken worden bij uiteenlopende thema’s toegepast. Strategie, marktomgeving , innovatie zijn veelgeziene onderwerpen. Ook duurzaamheidsbeleid wordt steeds vaker met infografieken uitgelegd. Zo zijn dit jaar voor het eerst bij veel bedrijven ‘materialiteitsmatrixen’ te zien, die de impact van verschillende zaken op de onderneming weergeven.

Bron: FD.nl | Gerben Everts, AFM | © foto: Jeroen Oerlemans