Monthly Archives: september 2016

  • 17

Winaars De Transparantprijs 2016

Red een Kind is uitgeroepen tot het goede doel dat zijn publiek het beste informeert over maatschappelijke resultaten. De Transparant Prijs werd vanmiddag in de Haagse Nieuwe Kerk uitgereikt door juryvoorzitter Herman Wijffels. Red een Kind, een stichting die kansarme en kwetsbare kinderen in Afrika en Azië helpt, eindigde voor The Hunger Project, Simavi en Plan Nederland en ontvangt 50.000 euro.

Juryvoorzitter Wijffels steunt nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen

De Transparant Prijs geeft goede doelen en sociale ondernemingen een podium om hun impact in de samenleving te laten zien. Als zij transparant maken hoe hun maatschappelijke resultaten worden gerealiseerd, draagt dat bij aan vertrouwen. Volgens Herman Wijffels slagen organisaties daar steeds beter in. ‘Nederland mag trots zijn op de invloed die goede doelen en sociale ondernemingen hebben om deze wereld beter, meer rechtvaardig en duurzamer te maken. Nederland heeft goud in handen.’ Tony’s Chocolonely won De Transparant Prijs voor social enterprises (10.000 euro) en is volgens Wijffels ‘een voorbeeld van echt impact maken’.

Wijffels brak een lans voor sociale ondernemingen. ‘Zorg ervoor dat de relevantie van sociale ondernemingen erkend en gestimuleerd wordt met een eigen rechtsvorm met fiscale stimuleringsfaciliteiten. De slag naar verduurzaming van onze economie is te laat ingezet. Laten we snel aansluiting zoeken bij de kopgroep van landen die sociaal ondernemerschap stimuleren’. Daarnaast pleitte hij voor het behoud van de giftenaftrek die essentieel is om bij een terugtredende overheid het particulier initiatief te stimuleren.

Heifer wint De Transparant Prijs voor kleine goede doelen

Stichting Heifer, die zich inzet voor duurzame verbetering van voedselzekerheid en inkomens van kwetsbare boeren in ontwikkelingslanden, kreeg de prijs (15.000 euro) in de categorie kleine goede doelen.

Amref Flying Doctors wint Impactprijs met project Leap

De prijs (25.000 euro) voor meest impactvolle boegbeeldproject ging naar Amref Flying Doctors met het project ‘Leap’, een innovatief mobiel platform voor training van gezondheidsvrijwilligers in Afrika waardoor de toegang tot goede gezondheidszorg is verbeterd. Inmiddels zijn 3.000 gezondheidsvrijwilligers in Kenia op het platform aangesloten en succesvol getraind via hun mobiel.

Nieuwe erkenningsregeling

De Transparant Prijs is een initiatief van PwC. De Nationale Postcode Loterij stelt in totaal 100.000 euro beschikbaar voor de winnaars. In totaal deden 135 goede doelen en 13 sociale ondernemingen een gooi naar de prijs. De jury kijkt naar criteria als compliance, maatschappelijk resultaatverantwoording en communicatie. De criteria sluiten aan op de eisen van de erkenningsregeling voor goede doelen die sinds begin dit jaar van kracht is. Gemiddeld scoorde de top-100 net als vorig jaar een 7,2.

Bron: http://www.pwc.nl/nl/transparantprijs/nieuws/red-een-kind-wint-de-transparant-prijs-2016.html

Jaarverslag Stichting Red een Kind (2015)

Jaarverslag Heifer (2015)

 


  • 5

AEX-bedrijf kan voorbeeld nemen aan jaarverslag van niet-beursfondsen

Grote AEX-ondernemingen kunnen nog iets leren van de jaarverslagen van niet-beursgenoteerde bedrijven. Zij hebben door de bank genomen meer aandacht voor hun concurrenten, hun marktaandelen en de verschillen in prestaties met concurrenten (benchmarking).

Daarnaast wekken de vele pagina’s aan beloningsparagrafen over wat de top van het bedrijf jaarlijks verdient met daarbij de bonussen, en de beloning in aandelen of opties inmiddels eerder ergernis op dan tevredenheid over de openheid.

Dat zijn de belangrijkste conclusies van de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs, de jaarlijkse prijs van het FD voor de beste financiële verslaggeving door beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven.

Het wachten is op een bondig zogenoemd remuneratieverslag van slechts enkele pagina’s, wat maar bij uitzondering in het Nederlandse bedrijvenlandschap voorkomt. De huidige aanpak leidt tot kwantitatieve onevenwichtigheid in de rapportages, constateren de drie juryleden: oud-Rabobank-commissaris Erik van de Merwe, topman van de vermogenstak van familiebedrijf Edmond de Rothschild Roderick Munsters en hoogleraar externe verslaggeving Frans van der Wel.

AEX-bestuurders blijven vaak steken in het slechts melden van het financiële reilen en zeilen

Klanttevredenheid

Ook stellen zij vast dat AEX-bestuurders in hun jaarverslagen te vaak blijven steken in het alleen maar melden van het financiële reilen en zeilen van hun eigen ondernemingen en de impact op de maatschappij.

Het is bijvoorbeeld nog zoeken naar overzichten van concurrenten en hun marktaandelen en de verhouding tot vergelijkbare bedrijven (benchmarking). Klanttevredenheidsonderzoeken en ook rapporten over de tevredenheid van het personeel zouden tot het standaardrepertoire in de jaarverslagen moeten behoren, maar dat blijkt in de praktijk niet zo.

Persoonlijk voorwoord

De drie genomineerden in de categorie AEX — ING, AkzoNobel en Randstad — maken op deze punten goede sier met hun jaarverslagen over 2015. Zo gaat ING uitdrukkelijk in op innovatie en ‘disruptors’ in de financiële sector, waar zogenoemde fintechbedrijven in opmars zijn.

AkzoNobel laat goed zien wat het doet voor de samenleving, terwijl Randstad een uitgebreid overzicht geeft van de landen waar de uitzendorganisatie actief is.

Verder vinden de juryleden het prettig dat er meer aandacht is voor een persoonlijk voorwoord door de ceo. Dat moet echter geen promotiepraat worden, want ook tegenslagen zouden eerlijk moeten worden gemeld. Sommige kleinere bedrijven doen dat al wel.

Zo prijst de jury in de categorie ‘overig’ Fugro. De bodemonderzoeker besteedt ruim aandacht aan de problemen in de olie- en gasindustrie. Andere genomineerden in de categorie ‘overig’ zijn: PostNL, Sligro en TKH Group. PostNL geeft een goed inzicht in de marktontwikkelingen en de belangrijkste bedreigingen. Supermarktketen en groothandel Sligro munt uit door een goed marktoverzicht en techbedrijf TKH Group is helder over de vier kerntechnologieën, aldus het juryrapport.

Waardering

Spoorbedrijf NS (categorie ‘niet-beursgenoteerd’) doet uitgebreid verslag van onder meer de affaire met de aanbesteding van busvervoer in Zuid-Limburg en de parlementaire enquête naar de snelle trein Fyra. Daarvoor is waardering bij de juryleden. Netbeheerder Alliander, de andere genomineerde in de categorie ‘niet-beursgenoteerd’ meldt veel over de stakeholders.

Ook is er waardering voor ‘integrated reporting’. Daarbij maakt een bedrijf inzichtelijk hoe duurzaam het bezig is en hoe strategie en goed ondernemingsbestuur maatschappelijke waarde opleveren.

Bij het hoofdstuk over de commissarissen signaleerden de juryleden een lichte verbetering. In de beste gevallen komen ook discussiepunten en opmerkingen van de externe accountant over de kwaliteit van de organisatie — de zogenoemde managementletter — aan de orde.

In de slechtste gevallen blijft het betrokken hoofdstuk beperkt tot een opsomming over de aanwezigheid van de commissarissen bij de vergaderingen en de mate waarin wordt voldaan aan de eisen van goed ondernemingsbestuur.

De jury heeft negen ondernemingen genomineerd voor de prijzen in de drie categorieën (zie de tabel). Op 25 oktober worden de winnaars bekendgemaakt.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1168929/aex-bedrijf-kan-voorbeeld-nemen-aan-jaarverslagvan-niet-beursfondsen


  • 5

Onderwijsbesturen hebben meer aandacht voor hun toekomstperspectief

Het percentage besturen dat in hun jaarverslag cijfers opneemt over de ontwikkeling van de leerlingaantallen, de personeelsformatie en de financiële positie is gestegen van 80 procent over 2013 naar meer dan 95 procent over 2014. Uit een inhoudelijke beoordeling van toelichtingen in het jaarverslag, blijkt echter dat de continuïteitsparagrafen nog lang niet altijd aan de vereiste kwaliteit voldoen. Dat blijkt uit het rapport ‘Naar een versterking van het toekomstperspectief in jaarverslagen van de Inspectie van het Onderwijs. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie verrichte een onderzoek naar de aanwezigheid van zogenoemde ‘continuïteitsparagrafen’ in de jaarverslagen over 2014. De inspectie constateert dat de informatiewaarde van de continuïteitsparagraaf nog versterkt moet worden. Zo zijn meerjarenbegrotingen nog niet altijd beleidsrijk. Daarmee hebben ze nauwelijks of geen toegevoegde waarde. En als er veel onzekere factoren zijn, bijvoorbeeld bij verwachte krimp, wil de inspectie dat er meer informatie wordt vermeld over de aanpak van het bestuur.

De continuïteitsparagraaf is geen doel op zich. Het geeft een beeld over de strategische keuzes die het bestuur maakt en de financiële effecten daarvan op de langere termijn. Het levert de raad van toezicht, de medezeggenschap en andere belanghebbenden materiaal op om daarover in gesprek te gaan met de bestuurder. De inspectie verrichte een verdiepend onderzoek onder zestien besturen om interne processen voor de totstandkoming van de continuïteitsparagrafen in beeld te brengen. De uitkomsten hiervan zijn ook te vinden in het inspectierapport.

De inhoudelijke kwaliteit van de continuïteitsparagraaf behoort een goed beeld te geven van zowel het toekomstperspectief als van de bestuurskracht. Bestuurders kunnen hierin aan hun interne en externe stakeholders laten zien hoe zij sturen en hoe zij grip houden op toekomstige ontwikkelingen. Strategische keuzes en een visie op toekomstige ontwikkelingen komen idealiter tot stand in een goed samenspel met belanghebbenden. Het is belangrijk dat de voorschriften rond de continuïteitsparagraaf voor iedereen bekend en helder zijn. Daarover gaat de inspectie in gesprek met onderwijskoepels, accountants en het ministerie.

Schoolbesturen zijn sinds 2013 verplicht om een zogenoemde continuïteitsparagraaf op te nemen in hun jaarverslag. Daarin wordt een driejarige doorkijk gegeven over de financiële ontwikkelingen. Dan gaat het om de vraag of het schoolbestuur goede sturing heeft ingericht, en in de nabije toekomst beschikt over voldoende financiële middelen om de voortgang van het onderwijs en de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Bron: Redactie Nationale Onderwijsgids


  • -

‘Pensioenfonds moet inzetten op compacte jaarverslaggeving’

Het jaarverslag is bij veel pensioenfondsen een omvangrijk boekwerk geworden, maar dat komt de leesbaarheid en toegankelijkheid niet ten goede. Pensioenfondsen zouden moet inzetten op compacte en relevante verslaggeving om te voorkomen dat lezers door de bomen het bos niet meer zien.

Dit stellen Peter Smit en Wilfred Kevelam, accountants bij KPMG Financial Services.

De meeste pensioenfondsen erkennen het probleem van te dikke jaarverslagen. Een meerderheid ziet de vigerende verslaggevingsregels echter als belangrijkste obstakel om dit probleem te tackelen. Maar volgens Smit en Kevelam zijn er binnen de huidige verslaggevingsregels wel degelijk mogelijkheden om de omvang van de verslaggeving te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit hiervan te verhogen. De voorschriften met betrekking tot de vorm en inhoud van de jaarrekening zelf zijn vrij strak voorgeschreven door de verslaggevingsregels. Binnen de kaders voor het bestuursverslag is echter meer ruimte voor eigen invulling. Hier valt volgens de KPMG-accountants de grootste winst te behalen:

  • Verwoord de belangrijkste kernpunten van het bestuursbeleid en de gevolgen hiervan in een management summary. Deze samenvatting stelt lezers in staat om, samen met een cijfermatig meerjarenoverzicht, snel een goed beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en financiële positie van het fonds te vormen. In de verdere uitwerking kunnen algemene economische en politieke bespiegelingen tot een minimum worden beperkt. Belangrijker is te beschrijven wat de concrete gevolgen voor het betreffende fonds zijn.
  • Pas het zogenaamde materialiteitsbeginsel, dat is opgenomen in de verslaggevingsregels, effectief toe. Zaken die van geringe betekenis zijn voor het pensioenfonds hoeven niet of in mindere mate benoemd en toegelicht te worden in het jaarverslag.
  • Vermijd gemeenplaatsen en formuleer pensioenfonds specifiek en in begrijpelijke taal. Schrap algemene economische en politieke bespiegelingen. Door alleen de relevante ontwikkelingen te benoemen inclusief de concrete effecten op het eigen pensioenfonds worden verslagen compacter en leesbaarder.
  • Maak gebruik van duidelijke en informatieve tabellen en grafische weergaven. Dit zorgt ervoor dat tekstuele beschrijvingen beperkt kunnen worden. Infographics zijn informatief en prettig leesbaar. Soms zegt één figuur inderdaad meer dan honderd woorden.

Bron: http://accountantweek.nl/artikel/pensioenfonds-moet-inzetten-op-compacte-jaarverslaggeving


  • -

Atrium, Eurocommercial Properties, NSI, Vastned en Wereldhave winnen 2016 EPRA Gold Award

Deze award wordt jaarlijks uitgereikt aan beursgenoteerde vastgoedondernemingen die het best invulling hebben gegeven aan de Best Practice Recommendations (BPR) van EPRA, die ten doel hebben de transparantie en consistentie van de financiële rapportage te verhogen.

Klik hier voor het gehele rapport (Engelstalig): http://www.epra.com/media/Deloitte_EPRA_BPR_2016_survey_report_1473322873221.pdf


Minister Blok na pilot: woningcorporaties gaan door met SBR

Op 31 augustus vond een slotbijeenkomst plaats van de succesvol verlopen pilot waarbij woningcorporaties met behulp van SBR (Standard Business Reporting) hun jaarverslag digitaal aanleverden aan CorpoData.

Tijdens de pilot is tevens een Nederlandse primeur gerealiseerd. Voor het eerst is een digitaal jaarverslag met een digitale accountantsverklaring aangeleverd. De accountantsverklaring werd hierbij voorzien van een digitale handtekening door de controlerend accountant.

Tijdens de bijeenkomst sprak de minister in het bijzijn van bij de pilot betrokken corporaties, accountants en softwareleveranciers lovende woorden over SBR. De SBR-methode draagt bij aan een betere verantwoording, waarbij transparant is hoe het jaarverslag tot stand komt. Het zorgt tevens voor betere kennis en informatie, zodat woningcorporaties op basis van dezelfde gegevens van elkaar kunnen leren en kunnen vergelijken. Het gebruik van SBR leidt tot lagere lasten, waarbij de huidige zeer arbeidsintensieve werkwijze kan worden verlaten.

Tijdens de bijeenkomst werd aangegeven dat BZK doorgaat op de ingeslagen weg en dat het de ambitie is de aanlevering van dVi en dPi-informatie met behulp van SBR mogelijk te maken. Er volgt nu een evaluatie van de pilot en op basis daarvan wordt met betrokken partijen een aanpak opgesteld voor de toekomst.

Bron: https://www.accountant.nl/nieuws/2016/9/minister-blok-na-pilot-woningcorporaties-gaan-door-met-sbr